Förnya ditt medlemskap i Niejda

Foto: Anna-Maria Fjellström

Nyhet: medlemsavgift

Från och med i år kostar det 50 kronor att vara medlem i föreningen Niejda. Detta beslutade årsmötet om för att föreningen ska kunna få verksamhetsbidrag för att göra mer aktiviteter för medlemmarna. Vi hoppas såklart att alla våra 195 medlemmar vill fortsätta stötta uppbyggnaden av Niejda! Varenda person som blir medlem 2017 gör stor skillnad.

Om du har varit medlem sedan tidigare behöver du bara betala in 50 SEK och skriva ditt namn i inbetalningen.

Om du är ny medlem så fyller du i detta formulär och betalar in 50 SEK.

Betalning

Medlemsavgiften för 2017 är 50 SEK. Det finns olika sätt att betala in medlemsavgiften beroende på vilken land bor i. Kom ihåg att skriva ditt namn när du betalar.

SVERIGE / SVIERIK / SVEERJE

 • Swish 1230801837
 • Banköverföring Nordea PG: 773156 – 5

NORGE / VUODNA / NÖÖRJE

 • Banköverföring Nordea
 • IBAN: SE03 9500 0099 6026 0773 1565
 • BIC-kod: NDEASESS

FINLAND / SUOBMA / SÅEVMIE

 • Banköverföring Nordea
 • IBAN: SE03 9500 0099 6026 0773 1565
 • BIC-kod: NDEASESS

Ny medlem

Registrera dig här för att bli medlem i föreningen Niejda! Det kostar 50 SEK :-) Vi hör av oss så snart vi har något på gång. Säg till om du vill vara med i att arrangera saker framöver också!

Čalit iežat miellahttun dáppe, jus áiggut šaddat miellahttu Niejda searvvis! Miellahttuvuohta lea 50 ruvnnu :-) Mii addit dieđu go mis leat doalut. Ahte dieđu jus áiggut mielde veahkkin lágidit doaluid!

Tjaelieh dahkoe jis sïjhth lïhtsegem sjïdtedh Niejda organisasjovnese! Maaksa 50 krovnah jih dle åadtjoeh båetije deahpadimmiej meatan årrodh.  :-) Mijjieh bïeljielibie båetije deahpadimmiej bijre. Soptsesth mijjine jis datne sïjhth viehkiehtidh öörnedehtedh.

I kategorin Inspiration | Kommentera

Helg i Umeå

Elfrida Bergman. Foto: Anna-Maria Fjellström

I oktober arrangerade vi en kurs för Niejdas styrelse med fokus på jämställdhet och normer. Vi lyssnade bland annat på presentationer av Elfrida Bergman, Sara Pejok och Anna-Lill Drugge.

Eftersom alla i styrelsen inte kunde delta, öppnade vi några platser för våra medlemmar just före kursen, och glädjande nog kunde flera stycken delta!

Kursen arrangerades genom vårt projekt Seamma Viertegh, som är finansierat av Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhället (MCUF).

Deltagare på kursen, Niejdas styrelse och medlemmar. Foto: Anna-Maria Fjellström.
Anna-Lill Drugge. Foto: Anna-Maria Fjellström

Vi hade också styrelsemöte där vi bland annat antog en språkpolicy och jämställdhetsplan och skickade iväg ansökan om verksamhetsbidrag för 2017! Nu håller vi tummarna att Sametingets kulturråd ser behovet av Niejda, och beviljar medel för att driva föreningen nästa år.

I kategorin Aktiviteter | Kommentera

Vi måste prata – om våld och sexuella övergrepp i Sápmi

Till Er,

Vi måste prata.

Vi måste ta de här samtalen vid köksbordet idag.

Under våren och sommaren har en rad brott som handlar om våld och sexuella övergrepp inom det samiska samhället lyfts upp i media. Modiga människor har vågat stiga fram för att berätta om sina upplevelser av övergrepp. Givetvis är detta inget nytt fenomen i Sápmi – våld i nära relationer och sexuella övergrepp sker här hos oss, liksom hos andra folk i världen. Vi samer är en minoritet i storsamhället och det är naturligt att vilja beskydda folket, lokalsamhället och egna familjen. Detta gör det svårare att våga anmäla förövare och kräver stort mod och uppoffringar för de som anmäler. När dessa berättelser kommer fram i ljuset är det viktigt att vi vågar se dem. Sexuella övergrepp leder ofta till att offret känner skam och riskerar att bli utfryst. Det är då viktigt att förflytta skammen till förövarna.

Vi behöver regelbundet prata med våra släktingar, våra barn och våra vänner om att sexuella övergrepp och våld i nära relationer är helt oacceptabla. Det krävs en nolltolerans mot övergrepp i Sápmi. I de fall som innefattar barn och ungdomar som är i en beroenderelation till förövaren behöver vi särskilt agera och stötta upp.

Vi i föreningen Niejda, vill tacka er som stått fram, anmält och berättat. Vi vet att det finns ett stort mörkertal av personer som bär på erfarenheter och som utsätts för olika former av övergrepp just nu. Ni som redan har höjt rösten, ert mod kan betyda att även fler vågar berätta och anmäla.

Forskning visar på att det är särskilt svårt att våga berätta om övergrepp som sker i hemmet, i slutna miljöer eller i miljöer där ”alla känner alla”. Vi behöver hitta hur vi ska hantera dessa frågor i det samiska samhället så att vi kan säkra att offren får allt stöd de behöver.  Vad händer när någon i ens närhet blir utsatt eller hur hanterar en att någon en känner faktiskt är förövaren? Varje person måste ta ställning mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer, så även vi, organisationer verksamma i Sápmi.

Därför uppmanar vi nu alla i Sápmi; politiker, föreningar, samebyar, företag, religiösa samfund, institutioner och familjer att agera och ta ställning för nolltolerans mot sexuella övergrepp och våld i nära relationer.

Várrudagáj / hälsningar från Niejda

Brevet är antaget på Niejdas årsmöte i Giron/Kiruna 28 augusti 2016. Du kan ladda ner det som PDF här.

 

I kategorin Inspiration | 2 kommentarer

Gijtto jahkketjåhkalvisa åvdås!

Gijtto gájka sebrulattja dán jahkketjåhkalvisa åvdås! Tack alla medlemmar som deltog på vårt årsmöte idag!

Niejdas styrelse 2016 – 2017:

 • Anna-Maria Fjellström
 • Elena Junie Paulsen
 • Johanna Unga
 • Tone Staffansson
 • Ylva Maria Pavval
 • Kristine Maria Blind Helland (ersättare)
 • Merethe Kuhmunen (ersättare)

Valberedning 2016 – 2017: Katarina Barruk (sammankallande), Ellen Berit Dalbakk, Sanne-Ristin Bengtsson.

Revisorer 2016 – 2017: Greta Blind, Brita Iren Thomassen (ersättare)

På bilden Ellen Berit Dalbakk, Sanne-Ristin Bengtsson, Ylva Maria Pavval, Anna-Maria Fjellström, Kristine Maria Blind Helland, Tone Staffansson, Elena Junie Paulsen.

I kategorin Inspiration | Kommentera

Bööredimmie Niejdan kultuvrebeajjan jïh jaepietjåanghkose

Bööredimmie Niejdan kultuvrebeajjan jïh jaepietjåanghkose

Inbjudan till Niejdas kulturdag och årsmöte 

Kulturaktiviteter och kreativa workshops efterfrågades under förra årsmötet så nu har vi planerat en hel dag med aktiviteter för våra medlemmar. Syftet med dagen är att ni i trygga grupper och med kunniga workshopsledare ska få prova olika konstformer.

Alla får möjlighet att delta på två workshops och tid kommer också avsättas för att lära av varandra. Vår förhoppning är att både nybörjare och ni som redan kan en del ska ha glädje av dagen.

PROGRAM

Datum: 27-28 augusti 2016

Plats: Giron/Kiruna

Lördag 27 augusti

10.00 – 10.30           Frukost och välkomstinformation

10.30 – 12.30           Workshop

13.00 – 14.00           Lunch

14.00 – 16.00            Workshop

16.00 – 18.00           Fika & kreativ tid

18.30                           Middag

20.00                         Kvällsaktivitet

 

Workshops

Frigörande dans, Elisabeth Heilmann Blind

Färg och form, Inga Wiktoria Påve

Mat och örter, Greta Huuva

Att våga jojka, Saara Hemansson

 

Söndag 28 augusti

09.00 – 11.30 Årsmöte

Det är gratis för våra medlemmar att delta på kulturdagen, men vi har en begränsad budget och plats för max 40 deltagare. Vi försöker även vara behjälplig med resa och boende för de som behöver. Sista anmälningsdag till kulturdagen är 18 augusti. Årsmötet är öppet för alla medlemmar.

Anmäl dig till kulturdagen här: https://goo.gl/forms/wAtf67ABE5vzscaG2

Inte medlem i Niejda? Bli det här:  https://goo.gl/forms/U9OH8QFbakKBdyMO2

Mer detaljerad information mailas ut vid anmälan.

Helgen omfattar årsmöte, gemenskap och framtidsplaner men framförallt ett härligt glatt gäng. Språkambassadörer från Sametingets projekt Sámás muinna 2 kommer delta. Vi ser väldigt mycket fram emot detta årsmöte och hoppas att se många av er där med oss.

Buerie båeteme! Varmt välkomna!

/Styrelsen i Niejda genom arbetsgruppen Anna-Maria, Johanna, Tone & Ylva

Kulturdagen genomförs med medel från: Norrbottens Läns Landsting & Sámedigge.

 

Kallelse till årsmöte i Niejda

Söndag 28 augusti 2016, kl. 09.00 – 11.30

Plats: Giron/Kiruna

Lokal meddelas på hemsidan chicksinsapmi.com och facebooksidan Niejda

 

BIEJJIEÖÖRNEGE NIEJDAN JAEPIETJÅANGHKOSE 2016 

§1 Tjåanghkoem rïhpeste

§2 Jaepietjåanghkoen gïele-låhkoem nænnoehstidh

§3 Tjåanghkoeåvtehkem, tjaelijem jïh buertiegærja-sjiehtesjæjjidie veeljedh

§4 Tjåarvoem jïh biejjieöörnegem dåhkasjehtedh

§5 Ekonomijem buerkiestimmie (reereme- jïh revisovretjaalege)

a) Ståvroen darjometjaalege minngemes jaepie
b) Ståvroen reeremetjaalege (balans- och illedahke reektehts) minngemes darjomejaepie

§6 Gyhtjelasse ståvroen dïedte-frijjevoetese

§7 Lïhtsegemaaksoem nænnoehstidh

§8 Barkoesoejkesje jïh budsjedte båetije jaapan

§9 Veeljeme;

a) Ståvroeåvtehke

b) Göökte ståvroelïhtsegh, göökte jaepide

c) Göökte lijkieh ståvroelïhtsegidie

d) Revisovre jïh lijkie dïsse, akte jaepesne

e) Golme veeljememoenehtasse 2016, akte dejstie edtja tjåanghkose gåhtjodh

§10. Jeatjah gyhtjelassh

 

DAGORDNING

§1 Mötets öppnande

§2 Fastställande av röstlängd för årsmötet

§3 Val av mötesordförande, mötessekreterare samt protokolljusterare

§4 Godkännande av kallelse och dagordning

§5 Ekonomisk redovisning (förvaltnings- och revisionsberättelse)

a)    Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b)   Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.

§6 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§7 Beslut om medlemsavgiftens storlek

§8 Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapåret

§9 Val av

a)    Ordförande

b)   Två övriga styrelseledamöter för två år

c)    Två ersättare till styrelsen

d)   En revisor jämte ersättare för en tid av ett år

e)    Tre ledamöter i valberedningen för 2016, varav en sammankallande

§10 Övriga frågor

 

Årsmöteshandlingar läggs ut på Niejdas hemsida chicksinsapmi.com senast en vecka före årsmötet.

I kategorin Gávnadibme | Kommentera

Början på något nytt!

Det kom över 40 personer på vår träff i Jokkmokk i helgen, något som visar att det finns ett stort behov för den här typen av forum. Vi ser att våra medlemmars önskemål först och främst är att skapa fler tillfällen för att vara tillsammans samiska tjejer och kvinnor från olika sidor av landgränserna, med olika bakgrund och kunskap.

Niejda vill vara det forum där alla samiska kvinnor/tjejer kan dela erfarenheter med varandra i en trygg grupp. Den nyvalda styrelsen kommer nu också att jobba med hur organisationen kan utvecklas enligt ett urfolksperspektiv. Vi kommer att se på andra modeller runt om världen, och ta oss tiden att tillsammans med medlemmarna forma Niejda.

Det vi gör nu har inte gjorts förut i Sápmi, och det blir ett spännande första år!

Den nya styrelsen består av Anna-Maria Fjellström, Annele Gaup, Elena Junie Paulsen, Johanna Unga, Sara Inger Eline Sara, Tone Staffansson och Ylva Maria Pavval.

Frågor från media kan skickas till niejda@biegga.com eller Ylva Maria Pavval mobil +4792669903

 

I kategorin Gávnadibme | Kommentera

Inbjudan till Niejda gávnadibme

Inbjudan till Niejda gávnadibme – föreningens första träff och årsmöte!

 •  När: Lördagen den 7 november
 • Tid: 09:00 – 18:00
 • Plats: Aulan på Samernas Utbildningscentrum, Jokkmokk.

Träffen är öppen för alla Niejdas medlemmar över 18 år. Vi har satt en åldersgräns denna gång av praktiska skäl, men i framtiden kommer vi även att arrangera träffar utan åldersgräns.

Inte medlem i Niejda än? Anmäl dig här: http://goo.gl/forms/6V7aoKhqWC

 Program

09.00 – 09.30 Frukost och välkomstinformation.

09.30 – 11.30 Vår organisation Niejda

11.30 – 13.00 Lunch

13.00 – 14.30 Prova på-aktivitet. Välj mellan modern dans med Marika Renhuvud eller yoga med Gunvor Guttorm.

15.00 – 16.00 Fika och möjlighet att jobba i grupper med idéer från morgonen.

16.00 – 18.00 Årsmöte

18.00 – Gemensam medlemskväll med middag för Sáminuorras och Niejdas medlemmar. (Kvällen har ingen åldersgräns!)

Tack vare sponsring av Samerådets svenska sektion och Samernas Utbildningscentrum kan vi erbjuda resa, mat och boende denna helg. Sista anmälningsdagen är den 30 oktober och anmälningsformuläret hittar ni här: http://goo.gl/forms/DNmyWLAKLs

Helgen kommer att omfatta årsmöte, inspiration, gemenskap och framtidsplaner men framförallt ett härligt glatt gäng. Vi ser väldigt mycket fram emot denna första träff och hoppas att så se många av era ansikten där med oss. Har ni några frågor eller funderingar så kontakta gärna oss på niejda@biegga.com.

Varmt välkomna!

/Anna-Maria, Johanna, Tone & Ylva

Vår hemsida: www.chicksinsapmi.com

 

 

DAGORDNING TILL ÅRSMÖTE I NIEJDA 

§1  Mötets öppnande

§2  Fastställande av röstlängd för årsmötet

§3  Val av mötesordförande, mötessekreterare samt protokolljusterare

§4  Godkännande av kallelse och dagordning

§5  Ekonomisk redovisning (förvaltnings- och revisionsberättelse)

§6  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

§7  Beslut om medlemsavgiftens storlek

§8  Verksamhetsplan och budget

§9 Val av;   a) ordförande

b) fyra övriga styrelseledamöter

c) två ersättare till styrelsen

d) en revisor jämte ersättare för en tid av ett år.

e) tre ledamöter i valberedningen för 2016, varav en      sammankallande

§10. Övriga frågor

 

I kategorin Inspiration | Kommentera